Home
Book a Ticket
250 250 2260 / 250 250 3375 / 97692 05186
Agashi Road, Virar West, Dist. Thane-401 303
  • Css Template Preview Show Timing: 12.15PM, 3.15PM & 9.15PM
  • Css Template Preview Show Timing: 6.15PM
  • Css Template Preview Show Timing: 12.15PM, 3.15PM & 9.15PM
  • Css Template Preview Show Timing: 6.15PM.
  • Css Template Preview Show Timing: 12.15PM, 3.15PM & 9.15PM
“KAHANI 2” STAR CAST : ARJUN RAMPAL, VIDYA BALAN, NAISHA KHANNA, JUGAL HANSRAJ,TOTA ROYCHOUDHURY. KHARAJ MUKHERJEE. KAUSHIK SEN. MANINI CHADHA. “BHOOTKAAL” STAR CAST : BHUSHAN PRADHAN, HEMANGI KAVI, SHASHIKANT GANDHE, KIRAN NAVALKAR, NAMRATA JADHAV, SANKET LAVANDE, ASHOK PAVADE, RAMESH GAIKWAD, SWATI BHABURVADE